Dramowe Bajki o Emocjach

Projekt “Dramowe bajki o emocjach” skierowany jest do środowiska lokalnego skupionego wokół Przedszkola numer 429 przy ul. Skarbka z Gór. Pomysł jest efektem współpracy trzech różnych światów: organizacji pozarządowej, biznesu oraz placówki oświatowej. Celem jest dostarczenie adekwatnego wsparcia dzieciom w zakresie podwyższania ich kompetencji emocjonalno-społecznych, które są ważnym elementem przeciwdziałania podejmowania zachowań ryzykownych w przyszłości. Projekt skierowany jest do dzieci od 3 do 6 roku życia, ponieważ na tym etapie rozwojowym możliwe jest jeszcze w miarę swobodne i skuteczne kształtowanie mechanizmów prozdrowotnych. Niestety prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych na poziomie przedszkolnym dalej jest dużą nowością. Zwykle podobne działania skierowane są do uczniów i uczestnic szkół podstawowych. Założeniem programu profilaktycznego “Dramowe bajki o emocjach” jest wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci. Kompetencje społeczne nabywane w wieku przedszkolnym są kluczowe z perspektywy późniejszego życia jednostki, ponieważ pozwalają na wytworzenie adaptacyjnych mechanizmów radzenia sobie z nadchodzącymi wyzwaniami. Im wcześniej rozpocznie się wspieranie młodych ludzi, tym większa szansa na redukcję czynników kierujących do podejmowania zachowań ryzykownych tj, wczesna inicjacja narkotykowa czy alkoholowa w okresie dojrzewania. Jednak, aby pogłębić oddziaływanie “Dramowych bajek o emocjach” zostało ono wzbogacone o działania Stowarzyszenia Strefa Wzrostu. Współpraca ta ma szansę na wypracowanie nowych standardów stosowania profilaktyki uniwersalnej na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponad to warsztaty prowadzone metodą wypracowaną przez Gruntownie, oraz te wypracowane przez Stowarzenie, będą prowadzone w tandemach- partnerskich, co przyczyni się do podniesienia jakości sposobów pracy z dziećmi od strony dobrej praktyki i solidnej wiedzy psychoedukacyjnej.

Najmłodsi uczestnicy projektu poznają świat emocji podczas warsztatów w Przedszkolu nr. 429 Jesiennych Liści w Warszawie

Koordynatorką projektu jest:
Anna Mikucka
anna.mikucka@strefawzrostu.org 
tel: 513 4545 744