Motywajki, czyli bajki motywacyjne

Warsztaty w projekcie odpowiadają na strategiczne cele Programu Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013 –2020 przede wszystkim w zakresie dwóch wymiarów; kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego. Zasoby ludzkie odnoszą się do wiedzy, umiejętności i potencjału który jest zawarty w każdym człowieku, który warunkuje karierę zawodową. Obecnie na rynku pracy pożądane są takie umiejętności, które pozwalają na relatywnie szybką adaptację do zmian w otoczeniu, kreatywność, umiejętność tworzenia nowych rozwiązań. Każdy z tych obszarów jest możliwy do wypracowania w okresie edukacyjnym tyko przy jednoczesnym rozwijaniu samoświadomości dziecka, jego mocnych stron i obszarów do pracy; wszystkie elementy pożądane na rynku pracy są skorelowane z motywacją wewnętrzną (W. Kozłowski, Szkolna motywacja.. [w: Zarządzanie motywacją pracowników]). Drugim aspektem należącym do celów strategicznych Programu Rozwoju Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest kapitał społeczny czyli wszystkie te umiejętności i kompetencje pozwalające tworzyć trwałe, nierozerwalne więzi społeczne oparte na zaufaniu. Podstawą do tworzenia takich relacji jest wzmocnienie roli rodziców w życiu szkoły i wspieranie szkół i przedszkoli jako wspólnot uczniów, nauczycieli i rodziców dlatego w naszym projekcie oprócz warsztatów skierowanych do dzieci postanowiliśmy włączyć również wychowawców oraz rodziców. Pozwoli to na holistyczny wymiar projektu. Warsztaty w projekcie będą prowadzone metodą dociekań filozoficznych. Ta specyficzna metoda pozwala na doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia, formułowania sądów a także umiejętności wglądu do własnych zasobów co przyczynia się do rozwijania poczucia pewności siebie i wzmacnia motywację wewnętrzną dziecka. Dzięki tej metodzie uczniowie doskonale umiejętności komunikacji otwartej na różnorodne przekonania i poglądy. Dociekania filozoficzne doskonalą zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi, rozwija u ucznia poczucie odpowiedzialności za własną naukę co pozwala na uzyskiwanie przez niego wglądu w procesy poznawania, rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetycznej, a więc podchodzi do problematyki w sposób interdyscyplinarny. (Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą, program dopuszczony do użytku szkolnego DKW – 4014 -28/99 ). Jako źródło literackie do dociekań filozoficznych zostaną użyte autorskie Motywajki, bajki edukacyjne, które po przeprowadzonych warsztatach zostaną przekazane w formie nośnika danych (płyta CD/pendrive) dla każdego z wychowawców, a także w formie elektronicznej, na wolnej licencji innym placówkom edukacyjnym (przedszkolom warszawskim, bibliotekom czy domom kultury). Na podstawie ewaluacji poprzedniej edycji projektu, dostrzegamy wysokie zanteresowanie rodziców jak i wychowawców zarówno na warsztaty, a także konkretne materiały do pracy i bajki.

Lampa lawa z bajki o motywacji w przedszkolu Pracownia Rodziny Madurar w Warszawie

W latach 2018 – 2019 projekt współfinansowany był ze środków M.St. Warszawa – Biuro Edukacji

MOTYWAJKI, czyli bajki na czas izolacji

Druga odsłona projektu opierającego się na autorskich bajkach motywacyjnych powstał w ramach działań wspierających edukację w czasie pandemii wirusa COVID-19. W ramach działań wspierających system edukacji w czasie pandemii stworzyliśmy nową odsłonę Motywajek, czyli bajek motywacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Tym razem nasze działania nie będą opierać się na warsztatach bezpośrednio z dziećmi ze względu na zamknięcie placówek lub funkcjonowanie placówek w reżimie sanitarnym. Przygotowaliśmy jednak bardziej rozbudowany pakiet bajek w formie e-booka, audiobooka a także tworzymy grę, która będzie wspierała nauczycieli i rodziców w utrzymaniu motywacji do nauki i działania wśród swoich podopiecznych. Działania kierujemy przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców z warszawskiej Białołęki oraz całej Warszawy. W tym wieku, uczniowie odczuwają silne skutki zmian związanych z pandemią jednak nie posiadają jeszcze umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, które jednoznacznie wpływają na postawę zniechęcenia i pogłębiają poczucie izolacji. Jest to grupa wiekowa, która najwcześniej powróciła do placówek (w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych) i która uczęszcza do placówek w okresie wakacyjnym, w obowiązującym reżimie sanitarnym, co może wpływać na poczucie bezpieczeństwa i zmniejszać chęć do nauki i twórczej zabawy. Co najistotniejsze, według badań, proces rozwijania motywacji wewnętrznej kształtuje się poprzez czynniki środowiskowe (nie posiadamy predyspozycji do bycia zmotywowanym), a szczególnie intensywnym etapem kształtującym takie kompetencje jest okres przedszkolny, dlatego tak istotne jest wsparcie wychowawców, nauczycieli i rodziców, w pracy ze swoimi podopiecznymi w czasie pandemii.  Opierając się na publikacji “Edukacja w czasie pandemii wirusa COVID-19” najważniejsze elementy edukacji w tym czasie to przede wszystkim zachowanie relacji oraz budowanie odporności psychicznej, która przejawia się w obszarze edukacyjnym jako umiejętność relatywnie szybkiej adaptacji do zmiennych warunków (tzw. rezyliencji). Budowanie relacji w okresie izolacji społecznej jest istotne w odniesieniu do relacji uczeń-rodzina, a także uczeń-wychowawca, szczególnie w realiach powrotu uczniów do placówek (zajęć opiekuńczo-wychowawczych). Istotne jest zatem, aby wyposażyć rodziny i nauczycieli w materiały opracowane przez specjalistów: psychologów, pedagogów, filozofów i trenerów, dzięki, którym mogą wspierać dzieci w tym trudnym czasie, zarówno w domu, on-line, jak i w przedszkolu.  Naszymi działaniami chcemy wesprzeć grupy docelowe projektu w realizacji już podjętych działań samorządowych (edukacja zdalna/opieka), poszerzając je o komponent związany z motywacją wewnętrzną i rozwijaniem pasji poznawczej. Te umiejętności, postawy i wiedza stanowią punkt wyjścia do dalszych działań edukacyjnych w przedszkolach w czasie pandemii.

W 2020 roku projekt finansowany jest ze środków Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19.

Koordynatorką projektu jest:
Maja Gawryołek-Osińska
maja.osinska@strefawzrostu.org 
tel: 577 737 690